درمان قطعی تنگی کانال نخاع، مکانیسم ایجاد تنگی کانال ، علائم و انواع روش های درمانی برای آن