بایگانی جراحی تحریک نخاعی

درد مزمن، درد مانا و طولانی است که بیش از مدت زمان عادی ریکاوری به طول می‌انجامد و یا دردی که به همراه مشکلات پزشکی سخت ایجاد می‌شود. از آنجاییکه این درد، شرایطی دفاعی و نتیجه یک صدمه دیگر نیست، از آن به عنوان “پاتولوژیکی” یاد می‌شود و بنابرانی خود یک مشکل است و نه […]

Search