درمان بسته شکستگی مهره و ستون فقرات (بدون جراحی باز و عوارض )