درمان انواع بیماری صرع (اپی لپسی) عمومی، کانونی و غایب