درمان دیسک گردن با جراحی فیوژن و دیسککتومی برای پیشگیری از عوارض