پرسشنامه بیماران با مشکلات ستون فقرات و نخاع

سن*

بیماری زمینه ای*
 دیابت کم کاري تیرویید پرکاري تیرویید فشار خون بیماری قلبی سایر
شکایت شما*
 درد گردن به تنهایی درد گردن با انتشار به دست راست درد گردن با انتشار به دست چپ درد شبانه تب و تعریق کاهش وزن کمر درد به تنهایی کمر درد با انتشار به پاي چپ کمر درد با انتشار به پاي راست بی حسی یا خواب رفتن دست حین استراحت بی حسی یا خواب رفتن دست حین فعالیت بی حسی یا خواب رفتن پا حین فعالیت چند دقیقه یا چند متر توانایی راه رفتن بدون درد یا خواب رفتن اندام ها را دارید فلج دست راست فلج دست چپ فلج پاي راست فلج پاي چپ سایر موارد

شرح بیماری*

ارسال عکس*

ارتباط با ما
اینستاگرام
02833235232
فیلم‌های آپارات
09192810165